Контакты

По всем вопросам 
обращайтесь: ул. Советская, 18,       корпус 2,

каб. 211, 212

Телефон (+375 17) 327-75-46,                                   (+375 17) 200-95-61

e-mail:  Lingva2006@bspu.by

 

События
Профессорско-преподавательский состав кафедры

СКОК ВЕРАНІКА ПЯТРОЎНА

загадчык кафедры

Нарадзілася ў г. Мар’іна Горка Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці ў сям'і настаўнікаў. У 2000 г. скончыла гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўнверсітэта імя Максіма Танка па спецыяльнасці Гісторыя і замежная мова". У 2004 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму "ЗША і германскае пытанне (восень 1945-1954 гг.)”. 3 1998 г. працуе ў БДПУ выкладчыкам, дацэнтам. З 2005 па 2007 г. – намеснік дэкана па выхаваўчай працы гістарычнага факультэта. З 2007 па 2012 г.  – загадчык кафедры германа-раманскага мовазнаўства. З 2012 г. – загадчык кафедры замежных моў. Аўтар 45 навуковых публікацый. Узнагароджана Граматай БДПУ, занесена на дошку Гонару БДПУ. 

Навуковыя інтарэсы: міжнародныя зносіны, знешняя палітыка ЗША і Германіі пасля II сусветнай вайны, методыка выкладання замежнай мовы.

Асноўныя публікацыі: "Политика демилитаризации в американской зоне оккупации Германии (1945 –1949)" (2006); "Демократизация в американской зоне оккупации Германии в 1945 – 1949 годах" (2006); "Особенности процесса децентрализации в американской зоне оккупации Германии (1945 – 1949)" (2008); "Амерыканская зона акупацыі Германіі: адміністрацыя і кіраванне. 1945–1949 гг." (2009); "Improve Your English by reading newspapers: учебно-метод. пос." (2009) (в соавт.); "1949 год: «германский вопрос – ключевая проблема американской безопасности» (2010); "Компетентностно-ориентированное обучение иностранным языкам педагогических кадров как основа новой парадигмы образования" (2013).


АЛОЎНІКАВА НАТАЛЛЯ ГЛЕБАЎНА

дацэнт кафедры

Нарадзілася ў г. Мінску. Скончыла Мінскі дзяржаўны педегагічны інстытут замежных моў па спецыяльнасці “Англійская і нямецкая мовы” (1974) і аспірантуру Мінскага дзяржаўнага педегагічнага інстытута замежных моў (1984). З 1974 г. працуе ў БДПУ на пасадах выкладчыка, дацэнта, з 1996 па 2012 г.г. узначальвала кафедру замежных моў. У 1985 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму “Параўнальны аналіз педагагічных зносін і міжасабовых адносін у старэйшых класах агульнаадукацыйнай школы і брыгадах ВВК”. З’яўляецца аўтарам больш за 90 навуковых публікацый і целага шэрагу вучэбна-метадычных дапаможнікаў і распрацовак. З 2008 па 2011 г.г. з’яўлялася навуковым кіраўніком часовага навуковага калектыва «Лінгва» і часовага навуковага калектыва «Імплементацыя», у цяперашні час з’яўляецца навуковым кіраўніком часовага навуковага калектыва «Іншамоўны лінгварэсурс». З 1998 г. – Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь. У 2002 г. была ўзнагароджана Ганаровай граматай Савета Міністраў РБ, Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі РБ і ганаравана грантам Прэзыдэнта РБ. У 2007 г. Старшыня Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта аб’явіў падзяку Алоўнікавай Н.Г. за шматгадовую плённую працу па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных педагагічных кадраў, паспяховую навукова-даследчую працу і арганізатарскую дзейнасць. У 2012 г. узнагароджана нагрудным знакам «За ўклад у развіццё БДПУ».

Навуковыя інтарэсы: псіхалогія, псіхалінгвістыка, лігвадыдактыка, супастаўляльнае мовазнаўства.

Асноўныя публікацыі: Коммуникативная грамматика английского языка = Communicative English Grammar: учебно-методическое пособие. Мн., 2008 (у суаўт.); Совершенствуй свой английский: грамматика, чтение, говорение, письмо =  Improve Your English: Grammar, Reading, Speaking, Writing: учебно-методическое пособие. Мн., 2009 (у суаўт.); Технологии использования интерактивного обучения в процессе подготовки учителя иностранного языка: учебно-методическое пособие. Мн., 2009 (у суаўт.); Английский для научных целей = English for Scientific Purposes: учебно-методическое пособие. Мн., 2010 (у суаўт.); Коммуникативная грамматика английского языка = Communicative English Grammar: учебно-методическое пособие. Мн., 2010 (у суаўт.); Уводзiны у ангельскую  i амерыканскую лiтаратуру=A Guide to Reading English and American Literature: учебно-методическое пособие. Мн., 2010 (у суаўт.); Scientific Communication in English. = Научная коммуникация на английском языке: учебно-методическое пособие. Мн., 2011; English for Graduate and Postgraduate Students. = Английский для магистрантов и аспирантов: учебно-методическое пособие. Мн., 2013 (у суаўт.).


БАБАК ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА

преподаватель кафедры

Родилась  в  Минске.  В 1997 году окончила  Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка. С 1997 года и по настоящее время работает  в  БГПУ преподавателем кафедры иностранных языков. С 2004  по 2007 г.г. являлась соискателем кафедры всеобщей истории  БГПУ.  Имеет более 20 публикаций.

Научные интересы: интерактивные методы обучения иностранным языкам, межкультурная коммуникация.

Основные публикации: "Языковая политика и методика преподавания иностранных языков в странах Европы" (2003), "Пособие: Английский язык для студентов-заочников" (2007), учебно - методическое пособие "В ракурсе самостоятельная работа = Focus on out-of-class activities" (2008), "Оптимизация качества иноязычного образования" (2012), "Языковое поликультурное образование как фактор формирования толерантного сознания личности обучаемого" (2012), "Инновационные технологии итогового контроля знаний" (2015), "Использование интерактивных методов обучения иностранным языкам в неязыковом вузе" (2016).


БИРЮКОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

преподаватель кафедры

Родился в г. Минске. В 2002 г. окончил с отличием Белорусский государственный университет по специальности "современные иностранные языки и литературы". С 2002 г. по 2003 г. учился в магистратуре БГУ по специальности "романо-германская филология". В сентябре 2003 г. защитил магистерскую диссертацию с последующим присвоением степени магистра гуманитарных наук. Работает в БГПУ с 2002 г. Преподавал следующие дисциплины: "Практическая грамматика иностранного (английского) языка", "Лингводидактика" студентам II и IV курса факультета белорусской и русской филологии. Руководил педагогической практикой студентов IV и V курсов факультета белорусской и русской филологии по специальности "Иностранный язык. Белорусский язык и литература". С 2012 г. преподавал "Иностранный язык (английский)" студентам I и II курса на факультетах дошкольного образования, естествознания, а с 2013 г. также на факультетах физического воспитания и социально-педагогических технологий. С 2014 года преподаёт "Иностранный язык (английский)" на факультетах психологии, специального и начального образования.

Научные интересы: практическая грамматика и методика преподавания английского языка, американский вариант английского языка.

Основные публикации: "Использование кейс-технологии при обучении английскому языку" (2015), "Развитие творческих способностей студентов на занятиях по английскому языку" (2015), "Формирование и развитие коммуникативной культуры студентов в электронной образовательной среде в процессе самостоятельной работы" (2016), "Приёмы активизации творческой деятельности учащихся на уроках английского языка" (2016).


ВАЙТЕХОВИЧ ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Минске. В 1999 году окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, получила диплом с отличием по специальности "Педагогика и психология (дошкольная) и иностранный язык" и диплом бакалавра педагогических наук.  В 2000 году окончила магистратуру БГПУ по специальности "Иностранный язык (английский)". С 1999 г. по настоящее время работает преподавателем кафедры иностранных языков БГПУ.

Научные интересы: самостоятельная работа студентов в процессе обучения иностранным языкам, межкультурная коммуникация, коммуникативная грамматика английского языка.

Основные публикации: "Роль мнемических процессов в познавательной активности детей старшего дошкольного возраста" (2000), "Организация самостоятельной работы" (2003), "Мультимедийные программы в процессе самостоятельной работы по изучению иностранного языка" (2003), "Самостоятельная работа студентов в процессе обучения иностранным языкам" (2004, в соавт.), "Естественные механизмы обучения иностранным языкам" (2007),  "Совершенствуй свой английский: грамматика, чтение, говорение, письмо" (2007, в соавт.), "Коммуникативная грамматика английского языка" (2007, в соавт.), "Проблемы адаптации иностранных студентов в белорусских вузах" (2015), "Подходы к обучению иностранному языку как средству межкультурной коммуникации" (2015).


ВАШКЕВИЧ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА

старший преподаватель кафедры

Родилась в г. Минске. В 2001 году окончила Минский государственный лингвистический университет. С 2001 года по настоящее время работает старшим преподавателем кафедры иностранных языков. В 2007 году окончила аспирантуру при БГПУ имени Максима Танка.

Научные интересы: лингвострановедение, методика преподавания иностранного языка.

Основные публикации: "Иностранный язык в детском саду" (2004),  "Лингвострановедческий подход в обучении иностранному языку" (2005), "К проблеме готовности дошкольников к изучению иностранного языка" (2006), "Лингвострановедческий подход к обучению иностранному языку детей дошкольного возраста" (2007), "К вопросу возникновения и развития лингвострановедения" (2009), "Об особенностях использования компьютерных технологий в формировании межкультурной компетенции при обучении иностранному языку" (2011), "Аутентичные материалы как неотъемлемая часть процесса обучения иностранному языку" (2015).


ВИКТОРКО ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Волковыске Гродненской области. Образование – МГЛУ в 1998 г. Специальность по образованию – английский и французский языки. Работает в должности преподавателя кафедры иностранных языков с 2000 года. В 2003 г. закончила аспирантуру МГЛУ. Имеет 19 публикаций в научно-методических журналах и сборниках материалов научных  конференций. В 2015 г. была награждена грамотой БГПУ.

Научные интересы: лексикография, межкультурная коммуникация, контрастивная лингвистика.

Основные публикации: "Англійскія імёны ў беларускай мове" (1999), "Імя ўласнае асабовае ў супастаўляльным аспекце (на матэрыяле англійскай і беларускай моў)" (2003), "Лінгвістычныя асновы перадачы англійскіх уласных асабовых імёнаў на беларускую мову: Прэпрынты" (2003), "Сацыякультурная прастора англійскага і беларускага асабовага імя ў супастаўляльным аспекце" (2012), Англійска-беларускі слоўнік=English-Belarusian Dictionary (у суаўтарстве) (2012).


ВИТКОВСКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

старший преподаватель кафедры

Родилась в городе Минске.  В 1975 году окончила Минский государственный педагогический институт иностранных языков. По специальности "Французский и английский языки" с присвоением квалификации "учитель французского и английского языков". Работала в должности старшего преподавателя кафедры германо-романского языкознания  БГПУ с 1990 года. Работает в должности старшего преподавателя кафедры иностранных языков  БГПУ с 01.09.2012.

Научные интересы: лексикология и грамматика французского языка.

Основные публикации: учебно-методическое пособие "Практикум по устной речи французского языка" (2004); практикум "Лексика французского языка" (2009); "Обучение в сотрудничестве" (2003), "Цели и содержание самостоятельной работы студентов по иностранному языку" (2004), "Общие принципы организации самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка на основании коммуникативного метода" (2015), "Значимость использования пословиц и поговорок при обучении французскому языку" (2016).


ВОЛОСЮК ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в Минске. В 1987 году окончила Минский государственный педагогический институт имени Максима Горького. С 1989 по 2000 гг. работала в школах г. Минска. С 2001 года и по настоящее время работает в БГПУ преподавателем кафедры иностранных языков.  С 2004 по 2006 г. обучалась в аспирантуре БГПУ. Имеет более 10 публикаций.

Научные интересы: страноведение, лингвострановедение, межкультурная коммуникация.

Основные публикации: "Использование технологий интерактивного обучения в преподавании иностранного языка взрослым" (2005), "Технология проблемного обучения как одна из форм самостоятельной работф студентов" (2009), учебно-методическое пособие "Entertainment: Cinema, Television" (2009), "Культуроведческий аспект обучения иностранным языкам в системе современного языкового образования" (2010).


ВОРОНЕЦ НИНА МИХАЙЛОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в д. Радовня  Ивановского р-на Брестской области. В 1986 г. окончила  Минский  государственный  педагогический  институт  иностранных  яыков  по  специальности  немецкий  и  английский  языки. С 1986  по 2006 гг. работала  в  школах г. Минска  учителем  немецкого  и английского языков. С  2001  по 2006 г. была заместителем  директора  по УВР  по  иностранным  языкам.  С  2006 г.  и  по настоящее  время  работает преподавателем  немецкого  и  английского  языков  кафедры  иностранных  языков филологического факультета  БГПУ. С 2006 по 2014 гг. была профоргом кафедры. Награждена грамотами  Управления  образования  Минского горисполкома,  грамотами  БГПУ и ЦК Белорусского  профсоюза работников образования  и  науки.

Научные интересы: немецкий  язык  для  профессиональных  целей, грамматика  английского  языка.

Основные публикации: "Пособие: Немецкий сегодня: автономно читаем, думаем, действуем" (2007); "Пособие: Немецкий язык для студентов заочного отделения" (2014); "Пособие: Профессиональная коммуникация в образовании и воспитании студентов неязыковых специальностей" (2016).


ГЕРАСИМОВИЧ СНЕЖАНА ФЕДОРОВНА

старший преподаватель кафедры

Родилась в г. Минске. В 1990 году закончила СШ№27 и поступила в Минский педагогический институт им.М.Горького. В 1995 г. закончила Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка по специальности «Педагогика и психология (дошкольная) и иностранный язык». После окончания университета работала преподавателем иностранного языка (английского) на кафедре иностранных языков, с 2000 г. – в должности старшего преподавателя кафедры иностранных языков. Преподавала на факультетах: физико-математическом, дефектологическом, дошкольного образования, естествознания, филологическом, физического воспитания. Руководила педагогической практикой студентов 4 и 5 курсов филологического факультета. В настоящее время работает на физико-математическом факультете. С 2008 г. является ответственной на физико-математическом факультете.

Научные интересы: грамматика английского языка.

Основные публикации: «Совершенствуй свой английский: грамматика, чтение, говорение, письмо» (в соавторстве); «Коммуникативная грамматика английского языка» (в соавторстве).


ГРОМОВИЧ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Минске. В 1996 г. с отличием окончила Минский государственный лингвистический университет (факультет испанского языка). В 2008 г. окончила аспирантуру МГЛУ по специальности «романское языкознание». Работает в Белорусском государственном педагогическом университете с 1996 года.

Научные интересы: фразеология испанского и белорусского языков, страноведение и культурология Испании.

Основные публикации: «Один из подходов к организации содержания курса «Испанская литература» для филологических факультетов» (2008); «Учебное портфолио – новая форма контроля» (2014); «Фразеологические единицы с компонентом «имя собственное» как отражение испаноязычной культуры» (2014); «Эссе как творческая форма контроля» (2015).


ДРИБАС НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в Минске. В 1993 г. окончила Минский государственный педагогический институт имени Максима Горького, факультет дошкольного воспитания. С 1993 по 1995 гг. работала в гимназии №11 г. Минска. С 1995 г. работает в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. С 1995 по 2003 гг. работала на кафедре иностранных языков. В 2003 г. была переведена на кафедру современных европейских языков. Работала на кафедре иностранных языков №2 с момента её образования до объединения с кафедрой иностранных языков в 2014 г. В 2010 г. окончила магистратуру БГПУ по специальности "Теория и методика обучения и воспитания (учащейся и студенческой молодежи)" и защитила магистерскую диссертацию на тему "Формирование межкультурной компетенции студентов при изучении спецкурсов лингвострановедческого цикла".

Научные интересы: лингвострановедение, межкультурная коммуникация, инновационные методы при изучении иностранного языка.

Основные публикации: "Английский язык для студентов-заочников" (2006), "Использование инновационных технологий в обучении английскому языку младших школьников" (2007), "Системный подход к формированию межкультурной компетенции студентов при изучении иностранного языка" (2012), "Компетентностный подход к обучению языкам студентов педагогических специальностей" (2014), "Особенности перевода профессионально-ориентированных текстов" (2016).


ЗЕЛЕНКОВ ВАСИЛИЙ ВАДИМОВИЧ

преподаватель кафедры

Родился в г. Минске. В 2007 году окончил Минский государственный лингвистический университет, с того же года начал работу в БГПУ на должности преподавателя. Автор учебного пособия по истории английского языка, ряда рассказов.

Научные интересы: история английского языка, литературоведение, теоретическая грамматика английского языка.

Основные публикации"Хрестоматия по истории английского языка" (2008), "Variants of presenting states of a person in East Slavonic and English" (2006), Модель денотативной области состояния человека (2010), О семантико-синтаксической доминанте в английском и восточнославянском языках (2013), О понятии коммуникативной границы (2016).


КАЗАКЕВИЧ ВИКТОРИЯ БОГДАНОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Волковыске Гродненской области. В 1988 г. окончила Минский государственный педагогический институт имени Максима Горького. С 1993 по 1996 гг. обучалась в аспирантуре при МГПИ.  Общий трудовой стаж составляет 28 лет, педагогический – 22 года. С 2006 г. работает в БГПУ в должности преподавателя. Участвовала в работе международных и республиканских научно-теоретических конференций. Имеет 18 публикаций научных тезисов и статей.

Научные интересы: лингводидактика, грамматика английского языка, история Беларуси (вторая половина XIX – начало XX веков).

Основные публикации: "Использование моделей смешанного обучения в ВУЗЕ как необходимое условие  методической и предметной компетентности преподавателя иностранного языка", "Колькасныя змены ў складзе гарадскога насельніцтва і рост яго адукацыйнага ўзроўню як уплывовыя фактары культурнага развіцця Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.", "Русская живопись второй половины XIX в.: учеб. пособие".


КАСПЕРОВИЧ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в городе Минске. В 2000 году окончила Минский государственный лингвистический университет по специальности «Современные иностранные языки (немецкий и английский язык)» со специализацией зарубежная литература. Работала учителем немецкого языка в УО «СШ №184» города Минска. С 2007 года работает в БГПУ в должности преподавателя.

Научные интересы: межкультурная коммуникация, коммуникативная грамматика, методика преподавания иностранных языков в дошкольном возрасте.

Основные публикации: «Роль невербальных средств коммуникации в обучении иностранным языкам» (2011), «Краязнаўства Германіі: рэгіянальныя асаблівасці» (2012), «Ранняе навучанне нямецкай мове ва ўстановах дашкольнай адукацыі» (2014), «Рухавыя гульні ў навучанні замежнай мове» (2014).


КЛИМЧЕНКО СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

старший преподаватель кафедры

Родилась в г. Бресте. В 1995 году окончила с отличием Минский государственный лингвистический университет, факультет английского языка. С 1995 года работает в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка преподавателем английского языка.

Научные интересы: грамматика английского языка.

Основные публикации: "Межкультурные аспекты обучения иностранным языкам в вузах" (2012), "Использование технологии подкастинга при обучении иностранному языку" (2015), "Использование эвристических методов при обучении иностранному языку" (2016).


КОВАЛЬ ЖАННА ЭДУАРДОВНА

преподаватель кафедры

Родилась  в г. Минске. В 2002 году окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка по специальности  "История" с дополнительной специальностью "Иностранный язык". С 2002 по 2004 гг. работала учителем в СШ №219 г. Минска. В 2015 году окончила аспирантуру Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка по специальности  "Всеобщая история". С 2004 г. по настоящее время  работает преподавателем кафедры иностранных языков  Белорусского государственного педагогического  университета имени Максима Танка. В настоящее время преподает дисциплину "Иностранный язык (английский)" на I-II курсах факультетов физического воспитания и дошкольного образования.

Научные интересы:  грамматика английского языка, американское высшее образование.

Основные публикации: "Английский язык: практикум" (2007) (в соавт.); "Сопоставительный анализ финансового положения высшего образования США (1990-2009 гг.)" (2009); "Политика администрации Дж. Буша в области высшего образования" (2010); "Стратегия в области высшего образования" (2010); "Палітыка адміністрацыі Б. Клінтана ў галіне адукацыі" (2010); "Политика администрации Б.Обамы в области высшего образования" (2014); "Отечественные исследователи к проблеме американского высшего образования" (2015); "Проблема доступности высшего образования" (2015); "Основные проблемы высшего образования в Америке в ХХІ в." (2015).


КОСТЕНКО ИВАННА ЮРЬЕВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Минске.  В 1995 году окончила Белорусский государственный педагогический университет по специальности "Педагогика и психология, иностранный язык",  получила диплом с отличием. С 1995 по 1997 гг. работала учителем английского языка в педагогической гимназии №61. С 1995 года работает преподавателем кафедры иностранных языков Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Научные интересы: психолингвистика, грамматика английского языка.

Основные публикации: "Грамматика английского языка. Практикум" (2006), "Коммуникативная грамматика английского языка" (2010), "Инновационные формы контроля в процессе обучения иностранному языку" (2014), "Некоторые мнемотехнические методы в обучении детей дошкольного возраста немецкому и английскому языкам" (2015).


КРИВИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Минске. В 2003 году окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, исторический факультет, получив диплом с отличием и диплом бакалавра. В 2004 году окончила магистратуру БГПУ по специальности «История» с присуждением степени магистра педагогических наук. С 2004 по 2007 гг. обучалась в аспирантуре БГПУ по специальности «История». С 2003 г. работает преподавателем английского языка на кафедре иностранных языков БГПУ.

Научные интересы: английский язык: современные методики преподавания английского языка (коммуникативная методика, проектная методика, интенсивная методика, деятельностная методика), модульное обучение; история: война 1812 года.

Основные публикации: «Прафранцузскія настроі насельнiцтва Вiленскай, Гродзенскай, Мiнскай губерняу i Беластоцкай вобласцi напярэдадні вайны 1812 года» (2006), «Арганiзацыя ўзброеных сiл ВКЛ у перыяд вайны 1812 года» (2007), «Камісія Часовага ўрада Вялікага княства Літоўскага: стварэнне i склад» (2008), «Модульное обучение иностранному языку» (2016).


МАЛЕВІЧ ВАЛЯНЦІНА ГЕОРГІЕЎНА

прафесар кафедры

Нарадзiлася ў горадзе Шэпятоўка (Украiна) ў сямьi вайскоўца. Скончыла Мiнскi педагагiчны iнстытут замежных моў па спецыяльнасцi "Нямецкая мова" (1964 год) і аспiрантуру па мятодыцы выкладання замежных моў (13.00.02) (1974 год). Абаранiла кандыдатскую дысертацыю па тэме "Даследванне апоры на супрасiнтаксiс тэксту пры рацыяналiзацыi навучання чытанню на замежнай мове". Працуе ў БДПУ імя Максіма Танка з 1965 года выкладчыкам, дацэнтам, загадчыкам кафедры (1978-1996). З 2001г. – прафесар кафедры замежных моў. З’яўляецца аўтарам 65 навуковых публiкацый i шэрагу вучэбна-метадычных выданняў; навуковым рэдактарам падручнiкаў і выданняў па тэорыi выкаладання замежных моў. Працавала лектарам у Брэмянскiм унiверсiтэте, Берлiнскiм унiверсiтэте, Патсдамскiм унiверсiтэте (ФРГ), Венскiм унiверсiтэте  (Аўстрыя). Брала ўдзел у працы i арганiзацыi семiнара германiстаў Цантральнай и Ўсходняй Еўропы, Кангрэса нямецкай педагагiчнай супольнасцi (1996, 1994, ФРГ). З 1996 па 2001 гг. знаходзiлася ў замежнай камандыроўцы, ў дыпламатычным прадстаўнiцтве Беларусi ў Кiтаi. У якасцi кiраўніка дэпартамента iнфармацыi працавала ў Амбасадзе Беларусi ў Рэcпублiцы Карэя (Сяул). Узнагароджана знакамі: "Выдатнiк народнай асветы", "За уклад у развiцце БДПУ",  "Заслуженный работник народного образования Белорусской ССР".

Навуковыя інтарэсы: мятодыка выкладання замежных моў на выставе канцэпцыi супрасiнтаксiсу тэкста i iнтэлектуальных тэхналогiй пошуку сэнсавай iнфармацыi.

Асноўныя публікацыі: Падручнiк "Практычны курс нямецкай мовы  для студэнтаў гуманiтарных факультэтаў" (1989); "Чтение и смысловой анализ текстов по специальности" (1984); "Дашкольная псiхалогiя і педагогiка – зборнiк тэкстаў на нямецкай мове" (1992); "Нямецкая мова. Метадычныя распрацоўкi для студэнтаў завочнiкаў" (1995); "Вучэбны дапаможник по замежнай мове для працы з магiстрантамi i аспiрантамi" (2014). 


МИХАЛЕВИЧ МИЛАНА МИХАЙЛОВНА

доцент кафедры

Родилась в 1976 г. в г. Минске. В 1999 году окончила факультет английского языка Минского государственного лингвистического университета, диплом с отличием. С 1999 года работает в БГПУ. В 2013 г. окончила аспирантуру БГПУ по специальности «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». Кандидат филологических наук (2017).

Научные интересы: историческая лексикология, ономасиология, лингвистическая типология и сопоставительное языкознание.

Основные публикации: «О семантических изменениях в сфере номинации лица в английском языке: специализация в диахронической смысловой структуре функциональных наименований лица» (2005), «Композитные фитонимы в английском и русском языках: ономасиологический аспект» (2008), «Праблема кампазітнага слова ў сучасным мовазнаўстве» (2008), «Нумеральный ономасиологический признак в структуре английских и русских композитных предметных наименований» (2008), «Категория посессивности в ономасиологической структуре русских и английских композитов» (2009), «Структурные характеристики ономасиологического признака производных предметных наименований» (2009), «О возможностях сравнительно-типологического анализа в рамках ономасиологического подхода» (2010), «Onomasiological Description of Bahuvrihi Compounds and Semantics of the First Constituent» (2010).


МИЦЕВИЧ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Воложине Минской области. В 1999 году окончила с отличием Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, по специальности "педогогика и психология (дошкольная) и иностранный язык (немецкий)". В 2000 г. защитила магистерскую диссертацию с последующим присвоением степени магистра педагогических наук по специальности «Иностранный язык» (немецкий язык). В 2000 г. получила дополнительное образование и диплом учителя итальянского языка в учебном  центре "Современный мир" БГПУ.

Научные интересы: история и культура Италии, лингвострановедение, методика преподавания итальянского языка, музыкальная культура Италии и  Германии, язык для специальных целей в области дизайна,  моды; традиции итальянской и немецкой  кухни.

Основные публикации: "Совершенствование методической работы преподавателя иностранного языка как основа повышения качества образования учащихся" (2015); "Повышение познавательной деятельности студентов на занятиях иностранного языка путём использования нестандартных форм и методов обучения" (2016);  "Лингвистический аспект итальянских идиом на примере гастрономических номинаций" (2016).


НЕКРАШЕВИЧ-КОРОТКАЯ ЖАННА ВАЦЛАВОВНА

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры

Родилась в Минске. Окончила филологический факультет БГУ (1994), аспирантуру при кафедре истории белорусской литературы (1999), докторантуру при кафедре теории литературы (2013). В октябре 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию (специальность 10.01.01 – белорусская литература) по теме «Драматургия Франтишки Уршули Радзивилл» (научный руководитель – Владимир Георгиевич Короткий). В январе 2013 г. защитила докторскую диссертацию (специальность 10.01.01 – белорусская литература) по теме “Латиноязычный лиро-эпос в полилингвистической литературе Беларуси 16 – первой половины 17 в.: традиция, историко-эстетическая эволюция” (научный консультант – Вячеслав Петрович Рагойша). Исследует проблемы истории белорусской литературы и культуры XI–XIX вв. Автор более 200 научных публикаций на белорусском, польском, русском, литовском, немецком, английском языках, среди них – 5 монографий. Переводит с латинского, польского, церковнославянского и старобелорусского языков. Соавтор академической «Гісторыі беларускай літаратуры XI–XVIII ст.» (т. 1; Мінск, 2006), автор и соавтор учебно-методических пособий по белорусской литературе и латинскому языку. Научный редактор перевода Библии Кс. Владислава Чернявского. Выступила с докладами на научных конференциях в Беларуси, Литве, Польше, Росии, Германии, Украине, Италии. Работала в отделах редких книг библиотек Минска, Гродно, Варшавы, Вольфенбюттеля, Гётингена, Кракова, Курника, Львова, Москвы, Познани, Санкт-Петербурга. Стажировалась в Ягеллонском университете (Краков), Институте литовской литературы (Вильнюс), Институте славистики Ольденбургского университета (Германия). Трижды выступала в качестве лектора Международной гуманитарной школы при Варшавском университете. В 2007 г. стала стипендиатом специального фонда по поддержке молодых талантливых ученых при Президенте Республики Беларусь. В зимнем семестре 2011–2012 учебного года преподавала специализированные курсы по истории восточнославянских и польской литератур для студентов бакалаврского и магистерского модулей подготовки в Институте славистики университета Ольденбурга (Германия). С 2014 г. – председатель научного литературоведческого семинара по предварительной экспертизе диссертаций на филологическом факультете БГУ. Родилась в г. Бресте. В 1995 году окончила с отличием Минский государственный лингвистический университет, факультет английского языка. С 1995 года работает в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка преподавателем английского языка.

Научные интересы: литературная герменевтика; идентичность и позиционирование авторов в историко-литературном дискурсе; проблемы языковой, идейной и эстетической эволюции литературного процесса в белорусском культурном пространстве; литературные контакты между белорусским и немецким культурным пространством в эпоху Ренессанса; латиноязычный лиро-эпос в литературах эпох Ренессанса и Барокко; перевод памятников латиноязычной и польскоязычной поэзии и прозы эпох Ренессанса, Барокко, Просвещения и Романтизма на белорусский язык.

Основные публикации: «Функция экспозиции в античных эпических поэмах и в латиноязычном поэтическом эпосе Великого княжества Литовского» (2006), «Лацінамоўны гераічны эпас Беларусі ў кантэксце еўрапейскай эпічнай традыцыі (XVI – першая палавіна XVII ст.)» (2009), «Поэтические теории античности и художественная практика латиноязычных поэтов Беларуси эпохи Ренессанса и раннего Барокко» (2011), «Die Rolle der lateinischsprachigen Poeten des deutschen Kulturraums in der literarischen Entwicklung Weißrusslands und Litauens (des Großfürstentums Litauen) in der Mitte des 16. Jahrhunderts» (2014), «Шматмоўная літаратура Беларусі ў кантэксце актуальных літаратуразнаўчых канцэпцый: вучэбны дапаможнік» (2015).


ПАВЛОВА ЖАННА ЯРОСЛАВОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Мозыре, Гомельской области. В 2000 году окончила Минский государственный лингвистический университет по специальности «Современные иностранные языки со специализацией международные экономические отношения». С 2001 по 2009 гг. работала преподавателем английского и французского языков в «Минском государственном педагогическом колледже № 2».

Научные интересы: грамматика английского языка, дистанционные технологии  в процессе организации самостоятельной работы студентов.

Основные публикации: «Грамматические особенности английских территориальных диалектов» (2012), «Повышение продуктивности обучения иностранному языку при использовании мультимедийных средств» (2013), «Особенности организации самостоятельной работы студентов со специальными текстами по иностранному языку» (2015).


ПАПЛЁВКА АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

преподаватель кафедры

Родился в г. Слоним Гродненской области. В 2000 году окончил Минский государственный лингвистический университет, факультет английского языка. Специальность по образованию – современные иностранные языки со специализацией зарубежная литература. С 1997 по 2008 годы работал учителем английского языка (1-я квалификационная категория), заместителем директора по учебной работе в УО «СШ№110 г. Минска». Работает в БГПУ в должности преподавателя кафедры иностранных языков с 2008 года. В 2015-2016 году обучается в магистратуре БГПУ по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)».

Научные интересы: страноведение, грамматика английского языка.

Основные публикации: «Технология кооперативного обучения в преподавании иностранного языка» (2010), «Авторитет преподавателя и его формирование» (2015), «Методическая компетентность преподавателя (на примере работы «Клуба международных коммуникаций БГПУ») (2016), «Из опыта работы БГПУ: «Клуб международных коммуникаций» (2016).


ПЯТИГОР ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

старший преподаватель кафедры

Родилась в Горецком районе Могилевской области. В 1982 г. закончила факультет испанского языка МГПИИЯ по специальности испанский и немецкий языки. В период с 1983 г. по 1985 г. занимала должность второго секретаря Горецкого горкома ЛКСМБ по работе со школьной молодежью. С 1998 г. работает на кафедре иностранных языков БГПУ, с 2003 г. – в должности старшего преподавателя. С 2012 г. является заведующей секцией романо-германских и китайского языков.

Научные интересы: лингвистика.

Основные публикации: «Deutsch im Spiel. Немецкий в игре. Уч-мет. пособие» (2001), «Методические указания и контрольные работы по немецкому языку для слушателей подготовительных курсов» (2004), «Лексикология немецкого языка в схемах и таблицах. Lexikologie der deutschen Sprache in Schemen und Tabellen. Пособие» (2006), «Совершенствуй свой немецкий: грамматика, чтение, говорение, письмо. Perfektes Deutsch: Grammatik, Lessen, Sprechen, Schreiben. Уч.-мет. пособие. 3-е издание» (2013).


РАТЬКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Минске. В 2013 г. окончила Минский государственный лингвистический университет, факультет английского языка. В 2014 г. обучалась в магистратуре МГЛУ по специальности «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». С 2014 г. и по настоящее время проходит обучение в аспирантуре БГПУ по специальности «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». С 2013 г. по настоящее время работает преподавателем кафедры иностранных языков.

Научные интересы: германские языки, лексикология, стилистика.

Основные публикации: «Об основных классах фразеологических единиц, используемых в текстах газетного стиля» (2013), «Роль фразеологических единиц в создании эмоционально-экспрессивного контекста новостного дискурса (на материале англо- и белорусскоязычной прессы)» (2014), «Метафоры как средство создания экспрессивности в английских публицистических текстах» (2014), «Пейоративное коннотативное значение лексических единиц в английских публицистических текстах» (2015), «Проблема интерпретации коннотаций в лингвистике» (2015).


САДОВСКАЯ ЖАННА ИВАНОВНА

преподаватель кафедры

В 1998 г. с отличием окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка исторический факультет, специальность «История. Иностранный язык (немецкий)». С 1998 г. работала на кафедре германо-романского языкознания. С 1999 по 2002 гг. обучалась в аспирантуре БГПУ по специальности «Педагогика». С 2012 г. – работает преподавателем на кафедре иностранных языков. Стаж работы – 18 лет.

Научные интересы: грамматика немецкого языка, страноведение.

Основные публикации: «Методологические подходы к организации нравственного воспитания в современной педагогической практике» (2006), «Использование технологии веб-квеста как способ повышения мотивационной деятельности студентов» (2011), «Условия нравственной компетенции школьников» (2012), «Использование видеофильмов как эффективное средство формирования коммуникативной компетенции» (2012), «Об организации учебного процесса с использованием компьютерных технологий» (2014), «Эффективность использования интернета при обучении иностранным языкам» (2015).


САХОНЧИК ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Глуске Минской области. В 1998 году окончила «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» по специальности  «История и иностранный язык». С 1998 по 2000 гг. работала учителем в «Белорусской национальной гимназии №4 г. Минска». С 2001 г. по настоящее время работает преподавателем английского языка «Белорусского государственного педагогического  университета имени Максима Танка». В настоящее время преподает дисциплину «Иностранный язык (английский)» на I-II курсах факультетов социально-педагогических дисциплин, физического воспитания и дошкольного образования. В 2008 г. окончила магистратуру БГПУ по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)». Имеет более 10 публикаций в научно-методических журналах и сборниках материалов научных  конференций.

Научные интересы: грамматика английского языка, межкультурные коммуникации.

Основные публикации: «Английский язык: практикум» (2007) (в соавт.), «Дистанционное обучение как актуальная и персонифицированная форма развития предметной и методической компетентности преподавателя иностранного языка» (2016), «Иностранные заимствования в лексике английского языка» (2009), «Источники происхождения фразеологизмов, содержащих в своей семантике элемент цветообозначения» (2009).


СОРОКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Минске. В 2007 году окончила Белорусский государственный университет, филологический факультет. С 2007 по 2011 год обучалась в аспирантуре БГПУ имени М.Танка по специальности “Литература народов стран зарубежья”. В 2010 году окончила Университет для иностранных студентов г. Перуджа (Италия) по специальности “Лингвистика итальянского языка”. Работает с БГПУ имени М.Танка в качестве преподавателя с 2007 года.

Научные интересы: грамматика итальянского языка, развитие итальянской литературы в XX веке, методика преподавания иностранного языка в вузе.

Основные публикации: “Итальянизмы в современном польском языке” (2006), “Зарождение жанра новеллы и ее трансформация  в творчестве Джованни Боккаччо” (2008), “Экзистенциалистские мотивы в творчестве Дино Буццати” (2009), “Эволюция творчества Дино Буццати” (2010), “Метод несогласования как отличительная особенность языка Джованни Боккаччо” (2016).


ТИМОХОВА МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Старые Дороги Минской области. В 2007 году окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, факультет белорусской филологии и культуры, получила диплом с отличием. В 2008 году окончила магистратуру БГПУ по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)». С 2007 года работает на кафедре иностранных языков.

Научные интересы: методика преподавания иностранных языков, творческие формы контроля.

Основные публикации: «Инновационные формы контроля в процессе обучения иностранному языку» (2013), «Эссе как творческая форма контроля» (2014), «Учебный портфолио – новая форма контроля» (2015).


ЦИКОТО НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Витебске. В 2002 г. окончила филологический факультет БГУ по специальности «Современные иностранные языки и литературы» с присвоением квалификации "филолог, преподаватель иностранных (английского, французского) языков и литератур". С 2003 по настоящее время работает в БГПУ преподавателем английского языка. В 2013-2014 гг. обучалась в магистратуре БГПУ. В 2014 г. защитила магистерскую диссертацию.

Научные интересы: грамматика английского языка, фонетика английского языка, методика преподавания иностранного языка.

Основные публикации: «Практическая фонетика английского языка: учебно-методическое пособие» (2005), «К вопросу об овладении студентами компенсаторной компетенцией» (2013), «Отдельные аспекты обучения иностранным языкам на начальном этапе в вальдорфской школе» (2015).


ЧУРАЙ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА

преподаватель кафедры

Родилась в г. Гродно. В 1999 г. закончила  Минский государственный лингвистический университет, специальность "Современные иностранные языки" со специализацией "Зарубежная литература". С 2001 г. по настоящее время  работает преподавателем кафедры иностранных языков. С 2009 г. по 2011 г. являлась соискателем кафедры истории белорусского языка филологического факультета БГУ. В настоящее время преподает дисциплину «Иностранный язык (английский)» на I-II курсах факультетов физического воспитания и дошкольного образования.

Научные интересы: межкультурные коммуникации, грамматика английского языка, методика преподавания иностранного языка в вузе.

Основные публикации: Молодежная культура (тексты для чтения и обсуждения):  пособие, 2006 (в соавт.); Основные времена английского глагола в действительном залоге: учеб.-метод. Пособие, 2007 (в соавт.); Английский язык: практикум, 2007 (в соавт.); Актуальные проблемы формирования межкультурной компетенции у студентов неязыковых  специальностей, 2009; Дискурс о белорусском языке (Материалы сайта by mova), 2009; Об особенностях использования компьютерных технологий в формировании межкультурной компетенции при обучении иностранному языку, 2011; Эффективные способы модернизации процесса обучения иностранному языку, 2015.


ТРУХАН ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

доцент кафедры

 

В 1998 г. окончила БГПУ им. М. Танка по специальности «Педагогика и психология (дошкольная) и иностранный язык». В рамках исследовательской деятельности с 2008 по 2010 гг. обучалась в магистратуре БГПУ по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. С 2010 по 2013 гг. прошла обучение в аспирантуре Национального института образования по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования с предоставлением диссертации на рассмотрение в экспертный совет.

Научные интересы: история педагогики и образования, обучение иностранным языкам в неязыковом учреждении высшего образования. 

Основные публикации (гиперссылка). 


ФИЛИПЧИК ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

старший преподаватель кафедры

Родился в г. Минске. В 1982 г. окончил факультет английского языка МГПИИЯ по специальности «Преподаватель английского и французского языков». 1982-1984 гг. – служба в рядах ВС, звание – лейтенант, в должности бортпереводчик. 1984-1985 гг. – учитель русского языка, завуч по внеклассной и внешкольной работе Пасутичской СШ (Гродненская область). 1985-1987 гг. – переводчик при советнике командующего Северно-Морского командования Эфиопии. 1987-1988 гг. – гид-переводчик польского и английского языка в «Белинтуристе». 1988-2013 гг. – переводчик английского языка, преподаватель иностранных языков в ВУЗах. 2013-2015 гг. – старший преподаватель БГУФК на кафедре иностранных языков. 2017-2018 уч. г. – старший преподаватель Минского инновационного университета. 

Научные интересы: грамматика английского языка, лексикология, языкознание.

Основные публикации: Филипчик В.М. К вопросу о чистоте родного языка – языковые ляпсусы, употребляемые в ежедневной жизни в Беларуси / В.М. Филипчик // Управление в социальных и экономических системах: м-лы XXVII международной научно-практической конференции, г. Минск, 17 мая 2018 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др.; Минский инновационный ун-т. – Минск: Минский инновационный университет, 2018. – 152 с. – С. 147-149.